Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Urząd Gminy Stromiec

Piaski 4, 26-804 Stromiec

 

Sesje Rady 2018-2023

     

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r.,poz.559 z późn.zm.) oraz rozdz. 4 pkt. 5 Statutu Gminy Stromiec zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Stromiec w dniu 27 czerwca  2022r. (poniedziałek) o godz.  9:00  w sali narad Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 maja 2022r.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 3 czerwca 2022r.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.

6. Raport o stanie Gminy Stromiec za rok 2021.

    1)rozpatrzenie raportu,

    2)debata nad raportem,

       a)głosy mieszkańców,

       b)głosy radnych,

    3)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec wotum zaufania za 2021 rok,

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2021 rok.

    1)rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Stromiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

    2)przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Stromiec za 2021 rok,

    3)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stromiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021,

    4)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

    5)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

    6)dyskusja,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,

     2) udzielenie Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok,

     3)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2021 rok,

     4)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

     5)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2022-2026

     6) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,

     7)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina,

     8)ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,

 

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad sesji.

 

 

               

Informacje

Liczba wyświetleń: 3317
Utworzono dnia: 05.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stromiec

Historia publikacji

  • 22.06.2022 13:13, Julia Będzińska
    Dodanie załącznika: Projekt Uchwały RGS w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec wotum zaufania za 2021 rok
  • 22.06.2022 13:13, Julia Będzińska
    Dodanie załącznika: Projekt Uchwały RGS w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
  • 22.06.2022 13:12, Julia Będzińska
    Dodanie załącznika: Projekt Uchwały RGS w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina.