Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Urząd Gminy Stromiec

Piaski 4, 26-804 Stromiec

 

Uchwały Rady Gminy Stromiec 2020

Załączniki:

Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Utworzono dnia 05.02.2020, 10:03

Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.95.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec

Utworzono dnia 05.02.2020, 10:17

Uchwała Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stromiec

Utworzono dnia 05.02.2020, 10:34

Uchwała Nr XIII.103.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków

Utworzono dnia 05.02.2020, 10:40

Uchwała Nr XIII.104.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020-2025

Utworzono dnia 12.03.2020, 10:40

Uchwała Nr XIII.105.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 12.03.2020, 11:09

Uchwała Nr XIII.106.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Utworzono dnia 05.02.2020, 10:42

Uchwała Nr XIV.107.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020-2025

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:17

Uchwała Nr XIV.108.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:23

Uchwała Nr XIV.109.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stromiec środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:29

Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2020 r.

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:33

Uchwała Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy na czas oznaczony do 3 lat.

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:38

Uchwała Nr XIV.112.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam najemca.

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:41

Uchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV.259.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec.

Utworzono dnia 14.05.2020, 09:45

Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 czerwca 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020-2025

Utworzono dnia 16.06.2020, 09:24

Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 15.06.2020, 13:32

Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska i miejsc handlowych na terenie Gminy Stromiec

Utworzono dnia 15.06.2020, 13:36

Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień

Utworzono dnia 15.06.2020, 13:43

Uchwała Nr XV.118.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie złożenia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. nr 12.203.2020 o orzeczeniu nieważności uchwały Rady Gminy Stromiec nr XIV.109.2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stromiec środków stanowiących fundusz sołecki w 2021r.

Utworzono dnia 15.06.2020, 13:48

Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec wotum zaufania za 2019 rok

Utworzono dnia 06.07.2020, 07:55

Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Utworzono dnia 06.07.2020, 07:56

Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Utworzono dnia 14.07.2020, 11:44

Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2019 r.

Utworzono dnia 06.07.2020, 08:00

Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020-2025

Utworzono dnia 06.07.2020, 08:05

Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 06.07.2020, 08:06

UCHWAŁA Nr XVI.125.2020 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec służebnościami gruntowymi oraz przesyłu

Utworzono dnia 06.07.2020, 08:07

Uchwała Nr XVII.126.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020 -2025

Utworzono dnia 04.09.2020, 11:51

Uchwała Nr XVII.127.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 04.09.2020, 11:55

Uchwała Nr XVII.128.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą wozu asenizacyjnego stanowiącego własność Gminy Stromiec

Utworzono dnia 04.09.2020, 11:56

Uchwałą Nr XVII.129.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stromiec na rok szkolny 2020/2021

Utworzono dnia 04.09.2020, 12:00

Uchwała Nr XVII.130.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie na renowację elewacji

Utworzono dnia 04.09.2020, 12:01

Uchwała Nr XVII.131.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r . w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień

Utworzono dnia 09.09.2020, 09:55

Uchwała Nr XVII.132.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca.

Utworzono dnia 04.09.2020, 12:04

Uchwała Nr XVII.133.2020 RGS z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Utworzono dnia 04.09.2020, 12:06

Uchwałą XVIII.134.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 października 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020 - 2025

Utworzono dnia 13.10.2020, 07:54

UCHWAŁA NR XVIII.135.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 14.10.2020, 12:58

UCHWAŁA NR XVIII.136.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 5 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Utworzono dnia 12.10.2020, 10:58

UCHWALA NR XVIII.137.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 05.10.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:52

UCHWAŁA NR XVIII.138.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 5 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Utworzono dnia 13.10.2020, 07:43

UCHWAŁA NR XIX.139.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020 - 2025

Utworzono dnia 09.12.2020, 08:46

UCHWAŁA NR XIX.140.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:09

UCHWAŁA NR XIX.141.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2021r. na obszarze Gminy Stromiec

Utworzono dnia 09.12.2020, 08:39

UCHWAŁA NR XIX.142.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:10

UCHWAŁA NR XIX.143.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:10

UCHWAŁA NR XIX.144.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:11

UCHWAŁA NR XIX.145.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:12

UCHWAŁA NR XIX.146.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok.

Utworzono dnia 01.12.2020, 12:13

Uchwała Nr XX.147.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2020-2025.

Utworzono dnia 08.01.2021, 11:27

Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Utworzono dnia 25.02.2021, 12:42

Uchwała Nr XX.149.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2021 rok

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:27

Uchwała Nr XX.150.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stromiec na 2021 rok

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:29

Uchwała Nr XX.151.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stromiec na 2021 rok

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:30

Uchwała Nr XX.152.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2021 rok

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:36

Uchwała Nr XX.153.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.5.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:43

Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2021 rok"

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:50

Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Stromiec na lata 2021-2023

Utworzono dnia 08.01.2021, 14:01

Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca

Utworzono dnia 08.01.2021, 13:54

Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i grani aglomeracji gminy Stromiec

Utworzono dnia 08.01.2021, 14:20

Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.117.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień

Utworzono dnia 08.01.2021, 14:24

Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2021-2024

Utworzono dnia 08.01.2021, 14:31

Uchwała budżetowa na rok 2021 Rady Gminy Stromiec Nr XX.160.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 08.01.2021, 14:25

Informacje

Liczba wyświetleń: 3202
Utworzono dnia: 05.02.2020

Historia publikacji

  • 18.01.2022 10:52, Emanuela Brzezińska
    Dodanie załącznika: UCHWALA NR XVIII.137.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 05.10.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
  • 18.01.2022 10:42, Emanuela Brzezińska
    Usunięcie załącznika: UCHWAŁA NR XVIII.137.2020 RADY GMINY STROMIEC z dnia 5 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
  • 25.02.2021 12:42, Magdalena Dawidowska [Użytkownik usunięty]
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok